Organisert eller ikkeReturn-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Wed, 14 May 1997 23:39:56 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Wed, 14 May 1980 23:41:08 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Organisert eller ikke
Resent-Message-ID: <"E_UH_1.0._t3.h4ZUp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/9
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Ole Petter Stakkestad wrote:
>
> --
> - Ole Petter Stakkestad
> Hei alle sammen.
> Det jeg nå skal fremføre er vel noe NYF bør ta seg av. Etter som jeg
> fant sidene til Sundet Truckstop først i går, og ikke har fått sjekket
> opp debattforumet ennå, vet jeg ikke om det allerede er gjort. Jeg har
> trampe i klaveret før og kommer til å gjøre det flere ganger til. Vel
> nok om det. La meg presentere meg før jeg starter.
> Jeg heter Ole Petter Stakkestad er 35 år, gift, tre barn, hjemmehørende
> i Sandefjord og sjåfør hos Jørgensen Transport A/S. Jeg er ikke
> tillitsvalgt hos Jørgensen, men har drevet med fagforeningsarbeid siden
> Januar-Februar 1992 til Januar 1996. I denne perioden jobbet jeg i
> Nordsjøen på flyteriggen Ross Rig. Så dette med fagforening har jeg litt
> greie på.
>
> La meg starte:
>
> Hvorfor være organisert?
> Grunnloven slår fast at alle borgere har rett til å være medlemm av
> organisasjoner, eller la være.
>
> Fordeler for organiserte?
> I en bedrift hvor det eksisterer tariffavtale mellom bedrift og
> fagforening, vil alle ansatte, enten de er organisert eller ikke,
> normalt være omfattet av de avtalte arbeidsvilkårene. Det betyr at
> uorganiserte får samme lønn, arbeidstid, permisjonsbetingelser,
> pensjonsbetingelser o.l. som de organiserte. Hve er da fordelen med å
> være organisert? For å svare på det må man først slå fast at grunnlaget
> for å oppnå en god avtale, som i sin tur blir gjort gjeldende for alle,
> er at samtlige- eller de aller fleste- er organisert. Det er den samlede
> styrken som gir uttelling. Dette bør være god nok grunn i seg selv til å
> organisere seg. De rettighetene som bare gjelder de organiserte, er
> først og fremst knyttet til de "kollektive" bestemmelsene. Det gjelder
> retten til å velge tillitsvalgte som igjen opptrer på vegene av alle i
> forhandlinger, og retten til å delta i avstemninger over tarifforslag.
> For den enkelte vil organisasjonstilknytningen ha betydning ved
> oppsigelser eller andre saker som berører ansettelsesforholdet, og når
> det gjelder arbeidsvilkår. Dersom det oppstår tvist (uenighet) om slike
> saker, vil de tillitsvalgte kunne bistå den organiserte. Fordelen er at
> de tillitsvalgte normalt kjenner både avtaleverket og bedriften godt.
> Det bør likevel nevnes at en uorganisert normalt også vil be noen bistå
> seg i møter med bedriftsledelsen, for eksempel i forbindelse med
> oppsigelse av arbeidsforholdet jfr. AML §61, nr. 2. Men da blir det den
> enkeltes sak å finne ut av problemet. Det finnes enkelte fagforeninger
> og klubber som stiller krav om at de uorganiserte skal gå først ved
> innskrenkninger, men lovverket hjemler ingen slike rettningslinjer. Det
> er bare de organiserte som har tilgang på organisasjonens forskjellige
> tilbud som forsikring, eller gratis rettshjelp i visse situasjoner.
>
> Overenskomsten (hovedavtale + tariffavtale).
> Når de ansatte i en bedrift går sammen om en overenskomst eller
> tariffavtale med arbeidsgiveren som regulerer lønn arbeidstid
> overtidsgodtgjørelse, ferie og permisjonsbestemmelser, opphever de
> konkurransen seg imellom på disse områdene. Hvis derimot markedet får
> boltre seg fritt også her, vil dette gi seg svært negative utslag i form
> av ulik behandling, og at arbeidstakerne blir splittet. det vil lett
> føre til sosial dumping. Innenfor mange funksjonærområder har det
> tradisjonelt vært individuell avlønning. Fra arbeidsgiverhold, er det en
> uttrykt målsetning å få dette til også innenfor de grupper som
> tradisjonelt har hatt kollektive avtaler om lønn. Det er en betingelse
> for å oppnå samhold og dermed kollektiv styrke at man har en felles
> avtale om arbeidsvilkårene.
>
> Dette er et utdrag fra første del av håndbok for tillitsvalgte.
>
> Som egne betraktninger kan jeg i tillegg til dette si at jeg betaler mer
> enn gjerne 200 - 300 kr./mnd. til advokat, og på toppen av det hele
> trekke fra 150 kr./mnd. på selvangivelsen. Hvor får man tak i en advokat
> til 50 - 150 kr./mnd?
>
> Jeg kommer med dette fordi dette er en sak jeg brenner ganske mye for,
> og at jeg har på følelsen at mange sjåfører ikke er organisert og går
> dermed glipp av fordelene. Jeg tror man ikke engangtrenger å være fast
> ansatt for å bli organisert. Jeg mener det er nok å være vikar eller
> avløser. Dersom arbeidsgiver ikke trekker kontigenten, tror jeg det lar
> seg ordne privat via giro.
> Jeg har også det intrykket at mange sjåfører ikke tør å organisere seg
> fordi de tror de av den grunn kan bli oppsagt. Til dette vil jeg si at i
> minste fall er dette grunnlovsstridig. Det er rett og slett usakelig
> grunn for oppsigelse. "N.N. er med dette oppsagt som sjåfør hos D.J.
> med umiddelbar virkning, grunnet at N.N. har organisert seg." En
> eventuell slik oppsigelses grunn forteller med om arbeidsgiveren enn om
> arbeidstakeren.
> Men jeg kan også si at det å gjøre inntrykk av å organisere seg etter
> ansettelsen, før man blir ansatt, kan være nok til å ikke få jobb. Selv
> om det ikke kommer frem som grunnen til at man ikke får jobb.
> Til nå har jeg nevnt mye om fordelene og bakgrunnen til for å organisere
> seg, og lite om de ulempene som følger med.
>
> Selvfølgelig er det ikke bare gull og grønne skoger ved å være
> organisert. Det følger med endel ting som man er bundet av ved det å
> være organisert. I denne forbindelse vil jeg si at det er nedtegnet i
> enhver organisasjons vedtekter om hvordan man skal forholde seg i
> forskjellige situasjoner. Og jeg vil nevne et par ting.
>
> Ved f. eks. streik, eller annen lovlig arbeidskamp, har man i de fleste
> fagforeninger ikke anledning til å melde seg ut av foreningen, og dermed
> oppnå de fordelene som uorganiserte får, iforbindelse med eller under en
> konflikt. Og man mottar heller ingen lønn, som de uorganiserte får eller
> delvis får.
> Er man illojal mot sin forening kan dette medføre
> eksklusjon/utestengning fra foreningen. Har man oppfordret til, og/eller
> medvirket i ulovelig streik eller annen form for ulovelig arbeidskamp,
> kan dette føre til at man blir sagt opp i den bedrift man arbeider.
> Disse punktene kan veie tungt og være avgjørende for at mange ikke
> organiserer seg.
>
> Av egen oppfattning og erfaring vil jeg si at fordelene veier mer enn
> ulempene.
> Dette vet jeg fra den tiden jeg arbeidet i Nordsjøen, der var jeg
> tilknyttet OFS (Oljearbeidernes Fellessammensluttning), en fri og
> uavhengig fagforening utenfor LO og YS systemet.
>
> Etter som jeg er organisert i NYF, vil det være naturlig for meg å
> profittere denne organisasjonen, og si at den er den beste.
> Men det kan ikke skyves under en stol at LO også har et forbund innenfor
> transportbransjen. For min egen del vil jeg heller være uorganisert å
> sitte på gjærdet og klage på hvorfor LO - forbundet ikke gjør ditt og
> ikke gjør datt, enn å melde meg inn der. Grunnen er at jeg har dårlig
> erfaring med Sjømannsforbundet, som er årsaken til at jeg i dag ikke er
> sjømann, og at jeg anser det for å være ufordelaktig å ha "kaniner"
> sammen med politiske partier og regjeringen. LO har på stått at de ikke
> lenger har samarbeide med AP, men det tror jeg er bare noe vrøvel. Og
> mine mistanker ble styrket etter LO - kongressen 1997, hvor en av
> nestlederne som ble valgt er statsråd. Det er heller ingen fordel at et
> fagforbund skal være avhengig av å ha "kaniner" sammen med politiske
> partier, om ikke økonomiske så alle fall inflytele.
> Jeg er av den oppfattning at de kontigent pengene jeg betale inn, skal
> brukes på mine koleger og meg, og ikke som "smøring" av politikere som
> sitter på stortinget, som igjen er en naturlig motpart til en
> fagforening.
>
> Jeg håper at dette kan være gnisten som får igang debatten om det å være
> organisert eller ikke. Jeg håper dette ikke fører til fysisk slosskamp
> mellom kolleger. Det er mye å tjene på å være organisert, og da helst i
> samme forbund. La debatten gå rundt om på de plassene hvor vi står for å
> spise eller ta døgnhvila.
> Med hilsen
> Ole Petter Stakkestad
> E - post ostakkes@sn.no
--
- Ole Petter Stakkestad


E - post ostakkes@sn.noFrom ???@??? Thu May 15 21:23:23 1997
Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Received: from torsk.feskar.net (magrathea.norconnect.no [194.52.240.53]) by mail1.sn.no (8.7.5/8.7.3/on4)
with ESMTP id ; Wed, 14 May 1997 23:43:36 +0200 (MET DST)
Received: (from listserv@localhost)
by torsk.feskar.net (8.8.4/8.8.4)
id XAA15901; Wed, 14 May 1997 23:42:45 +0200
Resent-Date: Wed, 14 May 1997 23:42:45 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Message-ID: <138080A1.6BC1@sn.no>
Date: Wed, 14 May 1980 23:44:01 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
X-Mailer: Mozilla 3.0C-SNINETT (Win95; I)
MIME-Version: 1.0
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Støtte til NLF aksjonen.
References: <3.0.1.32.19970514113011.006857fc@pop.sn.no> <337A1E26.2D36@sn.no>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Resent-Message-ID: <"fWCz91.0.Qu3.L7ZUp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/10
X-Loop: truckstop@feskar.net
Precedence: list
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net
X-UIDL: 0d56747ccaecd4c490ae2be2689b6aa2

Jan Johnsen wrote:
>
> Geir Sundet wrote:
> >
> > NYF har sendt ut denne meldinga i dag:
> >
> > Støtteerklæring.
> >
> > Norsk lastebileierborbund (NLF) varsler at de vil aksjonere i dag fra
> > klokka 15 til 17 mot avgiftsnivået i norsk lastebilbransje.
> > Landsutvalget i Norske Yrkessjåførers forening (NYF) vil uttrykke full
> > forståelse og sympati for denne aksjonen.
> >
> > Vi ser dette som en sak for hele norsk lastebilnæring. Det kan ikke finnes
> > fornuftige grunner til at bransjen skal har dårligere konkurransevilkår enn
> > utlendinger. Det fører bare til at frakter ut og inn av norge i større grad
> > går over på utenlandske transportører, hvilket undergraver våre
> > arbeidsplasser og undergraver vårt lønnsnivå.
> > Vi ser heller ikke bort fra sammordnede aksjoner på et senere tidspunkt.
> >
> > Hilsen Geir Sundet
> > Leder for Norske Yrkessjåførers forening
> >
> > kjære deltakere på sjåførforumet.
> >
> > Har dere kommentarer til aksjonen? Er noen av dere hjemme? Hvordan var
> > gjennomføringa og raksjonene i ditt distrikt.
> >
> > Hilsen Geir som sitter og sender fra en truck stop like vest for Frankfurt.
>
> Var i Ålesund og deltok i aksjonen der ca 50 biler tottalt, vil si at
> det var velykket.
>
> Hilsen Jan Johnsen
Var hjemme, men fulgte med på nyhetene og jeg fikk intrykk av at det var
liten eller ingen aksjon her i Vestfold.
Hilsen Ole Petter Stakkestad
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop