Ulykkeskommisjon - trenger vi det?Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Fri, 6 Jun 1997 11:32:12 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: "Pål Handelsby"
To:
Subject: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?
Date: Fri, 6 Jun 1997 11:38:01 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
Resent-Message-ID: <"6WFs3.0.K_3.Razbp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/32
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Jeg er frilans langtransportsjåfør, men jobber til daglig som flygeleder.
Jeg har i en periode vært ansatt som havarietterforsker i
Flyhavarikommisjonen - og har gjort meg noen tanker om den manglende
objektive etterforskning av ulykker der tyngre kjøretøyer er innvolvert.
Derfor har jeg tenkt å skrive en artikkel om dette, og forsøke å få den
publisert i f.eks. "Transportmagasinet". Jeg har skrevet et råutkast - og
ønsker kommentarer. Er det helt på "trynet" - eller synes dere dette kan
være en vei å gå?

Hilsen PÅL


ÅRSAK TIL LASTEBILULYKKEN - BRUDD PÅ KJØRE- OG HVILETID!!!!!!

Av: Frilanser`n

Hvor ofte har vi ikke sett dette i avisene. Er det den fulle og hele
sannhet? Undersøker Politiet lastebilulykkene objektivt?, eller
etterforsker de i den hensikt å skaffe tilveie nødvendige opplysninger for
å avgjøre en eventuell tiltale? Enhver ulykke med tunge kjøretøyer må
undersøkes med det formål å finne den virkelige årsak til ulykken - for å
unngå slike i fremtiden.

Til daglig jobber jeg innen luftfart, og har jobbet som havariinspektør i
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart, den såkalte "Flyhavarikommisjonen".
Min interesse for lastebiler har ligget latent i mange år, i voksen alder
tok jeg CEDE-lappen, og har kjørt noen turer med vogntog på kontinentet.
(PS. Er noen Østlandsfirmaer interessert i en frilanssjåfør - så har
redaksjonen navn og adresse.)

På disse turene der man sitter alene har man tid til å spekulere både på
det ene og det andre - jeg har på disse turene sammenlignet
lastebilnæringen med luftfarten - og har stilt meg spørsmålet hvorfor har
ikke vi i Norge en ulykkeskommisjon for undersøkelse av tungbil ulykkene?

I media har vi alle sett påstandene om at alle lastebilulykkene skyldes
uforstandige og uerfarne sjåfører, brudd på den ene lovparagrafen etter den
andre. Dette er altfor generelt. En ulykkesundersøkelse må "brytes" ned til
hva som egentlig var årsaken - årsaksfaktorer. Årsakfaktorer kan blant
annet være; konkrete mangler i sjåførutdanningen, kjøre- og
hviletidsbestemmelsenes utforming , veikonstruksjon, veivedlikehold,
bilkonstruksjon, press fra useriøse aktører....... for å ha nevnt noen.

Flyselskaper demonstrerer, både gjennom uttalelser og bedriftsfilosofi, at
sikkerhet gir god økonomi og uforstyrret drift. Dette bør også bli
lastebilnæringens filosofi.

Lastebilvirksomheten representerer, i likhet med all annen
transportvirksomhet, et risikopotensial. Dette bør reflekteres i måten
virksomheten drives og reguleres på.

Jeg har sett i media at Vegdirektoratet holder døren åpen for å opprette
såkalte ulykkespatruljer - dette er for dårlig! Vi kan ikke bare sitte på
hver vår tue å si: "Det er lite bransjen som sådan kan gjøre for å påvirke
lover og regler."

Etter min oppfatning må arbeidstaker- og arbeidsgiversiden stå sammen om å
presse myndighetene til at lastebilvirksomheten kan få en uhildet
kommisjon - en av myndighetene akseptert kommisjon.

Denne kommisjon må være nøytral og fri for påtalemyndigheten. Skal denne
kommisjon oppnå resultater må myndighetene akseptere en slik kommisjon,
akseptere at "råmaterialet" til kommisjonen, dvs resultatet av eventuelle
undersøkelser og rapporter ikke må kunne brukes av påtalemyndigheten.
Videre må myndighetene overfor transportnæringen gi tilbakemelding om
hvordan de har tenkt å forholde seg til eventuelle tilrådinger fra
kommisjonen.

Denne kommisjon må undersøke alle ulykker hvor tyngre kjøretøyer har vært
innblandet, i den hensikt å forbedre sikkerheten. Undersøkelsens formål må
være å identifisere feil og mangler som kan svekke trafikksikkerheten,
enten de er åraksfaktorer eller ikke, og tilrå eventuelle forebyggende
tiltak. Årsaksfaktorene må brukes til korrigerende tiltak. Kommisjonens
oppgave må ikke være å fordele skyld og ansvar.

Denne undersøkelseskommisjon anbefalinger må omfatte hele strukturen alt
fra veikonstruksjoner, veistandarder, veivedlikehold til mer teknisk
karakter slik som bilens konstruksjon og utforming.

Det bør også etableres et anonymt "rapporteringssystem" hvor vi som
sjåfører og alle andre innen lastebilnæringen, fritt og uten fare for å bli
straffet kan komme med rapporter til kommisjonen. Hit bør det meste
rapporteres, med det formål å avdekke svakheter med biler, veier, regler
... før vi selv erfarer det, - eierne vil da få uforstyrret drift.

En kommisjon må etter min oppfatning opprettes snarest. Alle parter vil
være tjent med dette, fordi da vil vi blant annet få :

Økt trafikksikkerhet
Myndighetenes lover og regelverk vil kunne få et korrektiv
Konsekvensene av politikernes stadige budsjettkutt synliggjøres
Latente feil kan avdekkes før det blir ulykker
Bedre arbeidsforhold
De "useriøse" aktørene vil falle utenfor


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop