Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sat, 7 Jun 1997 12:08:26 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
Date: Sat, 07 Jun 1997 12:15:08 +0200
From: Ole Petter Stakkestad
Organization: SN Internett
To: truckstop@feskar.net
Subject: Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?
Resent-Message-ID: <"Q3XXm2.0.HU5.PCJcp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/33
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Pål Handelsby wrote:
>
> Jeg er frilans langtransportsjåfør, men jobber til daglig som flygeleder.
> Jeg har i en periode vært ansatt som havarietterforsker i
> Flyhavarikommisjonen - og har gjort meg noen tanker om den manglende
> objektive etterforskning av ulykker der tyngre kjøretøyer er innvolvert.
> Derfor har jeg tenkt å skrive en artikkel om dette, og forsøke å få den
> publisert i f.eks. "Transportmagasinet". Jeg har skrevet et råutkast - og
> ønsker kommentarer. Er det helt på "trynet" - eller synes dere dette kan
> være en vei å gå?
>
> Hilsen PÅL
>
> ÅRSAK TIL LASTEBILULYKKEN - BRUDD PÅ KJØRE- OG HVILETID!!!!!!
>
> Av: Frilanser`n
>
> Hvor ofte har vi ikke sett dette i avisene. Er det den fulle og hele
> sannhet? Undersøker Politiet lastebilulykkene objektivt?, eller
> etterforsker de i den hensikt å skaffe tilveie nødvendige opplysninger for
> å avgjøre en eventuell tiltale? Enhver ulykke med tunge kjøretøyer må
> undersøkes med det formål å finne den virkelige årsak til ulykken - for å
> unngå slike i fremtiden.
>
> Til daglig jobber jeg innen luftfart, og har jobbet som havariinspektør i
> Havarikommisjonen for Sivil Luftfart, den såkalte "Flyhavarikommisjonen".
> Min interesse for lastebiler har ligget latent i mange år, i voksen alder
> tok jeg CEDE-lappen, og har kjørt noen turer med vogntog på kontinentet.
> (PS. Er noen Østlandsfirmaer interessert i en frilanssjåfør - så har
> redaksjonen navn og adresse.)
>
> På disse turene der man sitter alene har man tid til å spekulere både på
> det ene og det andre - jeg har på disse turene sammenlignet
> lastebilnæringen med luftfarten - og har stilt meg spørsmålet hvorfor har
> ikke vi i Norge en ulykkeskommisjon for undersøkelse av tungbil ulykkene?
>
> I media har vi alle sett påstandene om at alle lastebilulykkene skyldes
> uforstandige og uerfarne sjåfører, brudd på den ene lovparagrafen etter den
> andre. Dette er altfor generelt. En ulykkesundersøkelse må "brytes" ned til
> hva som egentlig var årsaken - årsaksfaktorer. Årsakfaktorer kan blant
> annet være; konkrete mangler i sjåførutdanningen, kjøre- og
> hviletidsbestemmelsenes utforming , veikonstruksjon, veivedlikehold,
> bilkonstruksjon, press fra useriøse aktører....... for å ha nevnt noen.
>
> Flyselskaper demonstrerer, både gjennom uttalelser og bedriftsfilosofi, at
> sikkerhet gir god økonomi og uforstyrret drift. Dette bør også bli
> lastebilnæringens filosofi.
>
> Lastebilvirksomheten representerer, i likhet med all annen
> transportvirksomhet, et risikopotensial. Dette bør reflekteres i måten
> virksomheten drives og reguleres på.
>
> Jeg har sett i media at Vegdirektoratet holder døren åpen for å opprette
> såkalte ulykkespatruljer - dette er for dårlig! Vi kan ikke bare sitte på
> hver vår tue å si: "Det er lite bransjen som sådan kan gjøre for å påvirke
> lover og regler."
>
> Etter min oppfatning må arbeidstaker- og arbeidsgiversiden stå sammen om å
> presse myndighetene til at lastebilvirksomheten kan få en uhildet
> kommisjon - en av myndighetene akseptert kommisjon.
>
> Denne kommisjon må være nøytral og fri for påtalemyndigheten. Skal denne
> kommisjon oppnå resultater må myndighetene akseptere en slik kommisjon,
> akseptere at "råmaterialet" til kommisjonen, dvs resultatet av eventuelle
> undersøkelser og rapporter ikke må kunne brukes av påtalemyndigheten.
> Videre må myndighetene overfor transportnæringen gi tilbakemelding om
> hvordan de har tenkt å forholde seg til eventuelle tilrådinger fra
> kommisjonen.
>
> Denne kommisjon må undersøke alle ulykker hvor tyngre kjøretøyer har vært
> innblandet, i den hensikt å forbedre sikkerheten. Undersøkelsens formål må
> være å identifisere feil og mangler som kan svekke trafikksikkerheten,
> enten de er åraksfaktorer eller ikke, og tilrå eventuelle forebyggende
> tiltak. Årsaksfaktorene må brukes til korrigerende tiltak. Kommisjonens
> oppgave må ikke være å fordele skyld og ansvar.
>
> Denne undersøkelseskommisjon anbefalinger må omfatte hele strukturen alt
> fra veikonstruksjoner, veistandarder, veivedlikehold til mer teknisk
> karakter slik som bilens konstruksjon og utforming.
>
> Det bør også etableres et anonymt "rapporteringssystem" hvor vi som
> sjåfører og alle andre innen lastebilnæringen, fritt og uten fare for å bli
> straffet kan komme med rapporter til kommisjonen. Hit bør det meste
> rapporteres, med det formål å avdekke svakheter med biler, veier, regler
> ... før vi selv erfarer det, - eierne vil da få uforstyrret drift.
>
> En kommisjon må etter min oppfatning opprettes snarest. Alle parter vil
> være tjent med dette, fordi da vil vi blant annet få :
>
> Økt trafikksikkerhet
> Myndighetenes lover og regelverk vil kunne få et korrektiv
> Konsekvensene av politikernes stadige budsjettkutt synliggjøres
> Latente feil kan avdekkes før det blir ulykker
> Bedre arbeidsforhold
> De "useriøse" aktørene vil falle utenfor

Dette er virkelig bra. Jeg har lest igjennom dette flere ganger, og
kommer derfor med noen spørsmål og kommentarer.

Hvorfor skal luftfarten ha det bedre enn oss? Tross alt er det globalt
sett flere som blir skadet og drept i trafikkulykker enn ved flyulykker.
Jeg minnes å ha lest at globalt blir det i trafikkulykker drept og
skaldet et antall som tilsvarer 3 fullastede jumbojet om dagen.
(Rett meg dersom dette er feil.)

Volvo Lastvangnar i Sverige har en ulykkeskommisjon i Gøteborg, som
rykker ut på alle ulykker hvor en Volvo lastebil er involvert. Dersom
ulykkes stedet ligger innenfor en radius av 1 time, rykker de ut til
åstedet før dette blir ryddet. Er avstanden større rykker de ut til den
plassen hvor kjøretøyet blir plassert etter ulykken, eller de får
kjøretøyet fraktet til Volvo i Gøteborg.

Det kan kanskje være en idé å kontakte Volvo i Gøteborg for å få deres
erfaringer med en slik kommisjon, og en "mal" for hvordan en slik
kommisjon kan settes sammen.

Hvordan bør en slik kommisjon være sammensatt? Kun representert ved
mundigheter? eller også av representanter som har næringa tett innpå
livet?
Kan det tenkes at denne kommisjonen blir sammensatt med følgende
representanter:
-vegdiriktorat, -biltilsyn, -politi, -arbeidstilsyn,
-lastebilprodusenter, -lastebileiere og -sjåfører?
Eller skal vi sjåfører bare starte og se hva myndighetene finner på i
etterkant?

Hilsen Ole Petter Stakkestad
--
- Ole Petter Stakkestad


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop