Re: Ulykkeskommisjon - trenger vi det?Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Tue, 10 Jun 1997 11:34:52 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
From: "Pål Handelsby"
To:
Subject: Ulykkeskommisjon
Date: Tue, 10 Jun 1997 11:39:27 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
Resent-Message-ID: <"a0mkm.0.Nf2.x-Hdp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/34
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei Ole Petter !

Takk for positiv tilbakemelding.

Det er mulig du har rett - at det daglig (på globalt nivå) drepes 1 000
mennesker i trafikken(3 jumbojet) - jeg vet ikke.

Jeg føler vi trenger en kommisjon for å utrede ulykker med kjøretøy som er
overrepresentert på ulykkesstatistikken, slik at vi kan få nøytrale og
objektive tilrådinger for å forbedre disse dystre tall. Jeg er sikker på at
flere med meg mener at et risikopotensiale kan være småbillistenes
manglende kunnskap om tunge kjøretøy - men vi får ikke gjort noe med dette
- før en uavhengig kommisjon stiller krav om dette til
myndighetene(politikerne inkludert).

Så til ditt spørsmål om sammensetningen; Jeg tror en kommisjon for
tungbiler må være sammensatt på en slik måte at den får den nødvendige
aksept hos myndighetene, politikerne og samfunnet forøvrig. Medlemmene av
en slik kommisjon må være faglige kompetente, med inngående kjennskap til
tunge kjøretøy.(Jeg tror at utdannelse som: ingeniør, sjåfør, psykolog
o.lign) I tillegg må det lages et nettverk av sakkyndige som kommisjonen
kan trekke inn der det trenges spesialkompetanse.

En slik kommisjons oppgave, i likhet med Flyhavarikommisjonen, må være å
finne årsaken til ulykken og komme med tilrådinger for å forbedre
trafikksikkerheten.Kommisjonens oppgave må ikke være å fordele skyld og
ansvar.
Derfor må hverken påtalemyndigheten eller andre myndigheter være
representert i en slik kommisjon.(Kommisjonen må være fri til eventuelt å
"kritisere" forskjellige myndigheter

Etter min oppfatning vil både bileier og sjåfør "tjene" på en kommisjon -
derfor bør begge parter stå sammen og kreve opprettelsen av et slikt
uavhengig organ.

Hilsen

Pål Handelsby


Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop