BEHOLD GRENSEKONTROLLEN AV MAT OG DYR!

Return-Path: truckstop-request@feskar.net
Resent-Date: Sat, 12 Jul 1997 15:14:09 +0200
X-Authentication-Warning: torsk.feskar.net: listserv set sender to truckstop-request@feskar.net using -f
X-Sender: geirs1@pop.sn.no
Date: Fri, 11 Jul 1997 22:26:18 +0200
To: truckstop@feskar.net
From: Geir Sundet
Subject: BEHOLD GRENSEKONTROLLEN AV MAT OG DYR!
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by torsk.feskar.net id PAA20290
Resent-Message-ID: <"UdIDM.0.Cz4.RCunp"@torsk.feskar.net>
Resent-From: truckstop@feskar.net
X-Mailing-List: archive/latest/54
X-Loop: truckstop@feskar.net
Resent-Sender: truckstop-request@feskar.net
Reply-To: truckstop@feskar.net

Hei folkens.

Nyter dere som meg en velfortjent sommerferie?

Jeg fant dette innlegget et annet sted på nettet og synes det var
interessant. For dere som kjører termo import vil disse endringene berøre
endel av hverdagen. Jeg har ti år med internasjonal termo sjøl, og ser
positivt på enklere grensepassering. Men dersom dette skal gå på bekostning
av smitte - helse og sunnhet er jeg IKKE med. Hva synes dere?

VI SIER NEI TIL UTVIDELSE AV EØS-AVTALEN

BEHOLD GRENSEKONTROLLEN AV MAT OG DYR!

Da Stortinget i 1993 vedtok å melde Norge inn i EØS, ble import og
eksport av mat og dyr holdt utenfor. Av den grunn beholdt Norge sin
grensekontroll av dyr og kjøttvarer, og alle varer kan kontrolleres
før de slipper inn i landet.

Nå har Regjeringa gjennom forhandling med EU kommet fram til en avtale
om utvidelse av EØS-avtalen som innebærer at grensekontrollen skal
fjernes.

Den Norske Veterinærforening sier i sin rapport "Matvarekvalitet,
dyrehelse og internasjonal handel": "En liberal-isering av regelverket
i forbindelse med import av levende dyr og matvarer kan få store
konsekvenser for den norske dyrebaserte næringskjeden. Hvis (..)
importen øker i vesentlig grad, må en regne med en betydelig øket
import av smittestoffer til Norge. (..) Dette kan gi omfattende
helsemessige og økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. (..)
Hvis endring av handelen medfører at vi får en dårligere smittestatus
hos våre husdyr og i våre matvarer, kan det være meget vanskelig, og
kanskje umulig, å gjenvinne den meget gode situasjonen vi har i dag."

Regjeringa er klar over at smittepresset blir større dersom
grensekontrollen fjernes. Derfor er det foreslått en rekke
kompensatoriske tiltak. Den vitenskapelige komiteen til Statens
Næringsmiddeltilsyn har vurdert disse og sier i sin rapport: "De
kompenserende tiltakene som er foreslått av SNT (..), vil ikke alene
være tilstrekkelige til å kompensere for det økte smittepresset mot
norske forbrukere."

Fjerning av grensekontrollen kombinert med en økt handel kan få
uforutsigbare og ugjenkallelige konsekvenser for næringskjeden i Norge
- vi vil bli utsatt for mer smitte og flere bakterier som er
resistente mot antibiotika.

Vi ønsker ikke mer sjukdom på våre husdyr og mer smitte i maten vår,
og vi ber derfor innstendig våre Stortingsrepresentanter om å stemme
NEI til den foreslåtte utvidelsen av EØS-avtalen!

Vern om menneskers, dyrs og naturens helse!
Si NEI til utvidelse av EØS-avtalen på området mat og dyr!

Underskrivere:

*Reidar Almås, professor
*Per Borten, tidl. statsminister
*Dag Brekke, Nasj.for.f.folkehelse
*Øystein Dahle, styreform. Worldwatch Inst. Norden
*Aina Edelmann
*Perly Grande Eikaas, husmor
*Dag Endal, leder Miljøheimevernet
*Jakob Margido Esp, skuespiller
*Leif Roar Falkum, lege=0C*Per Bjørn Foros, 1.amanuensis
*Bjørn Hansen, fotballtrener
*Ivar Hellesnes, veterinær
*Anne Marit Hovstad, leder Husmorforb.
*Stig Hvoslef, biolog
*Otto Jespersen
*Arne Kokkvold, arkivleder
*Rasmus Lang-Ree, dyreombud
*Harald Lorentzen, lektor
*Reidun Roland, avd.leder=0C*Knut Rønningen, veterinær
*Dag Seierstad, utreder
*Sigmund Kvaløy Setreng
*Fredrik Skagen, forfatter
*Eystein Skjerve, veterinær
*Torbjørn Skjerve, bonde
*Anton Skulberg, veterinær, tidl. statsråd
*Henning Sommerro, musiker
*Stein Stugu
*Heidi Sørensen
*Steinar Westin, lege, prof. samf.med.=0C

Skriv ett navn i hver rubrikk.

(Her følger en underskriftstabell.)

13.06.97

Kopier dette og send det til kjente FØR du samler underskrifter.

Returadresse:
Norges Naturvernforbund
v/ Vebjørn Knarrum,
Pb.6891 St.Olavspl.,
0130 Oslo

Sundets TruckStop
http://home.sn.no/~geirs1/
Tilbake til Debattforum
Tilbake til Sundets TruckStop