Hvor kommer de riktige
tanker fra?Mai 1963


Hvor kommer de riktige tankene fra? Faller de ned fra himmelen? Nei. Er de
nedlagt i bevisstheten fra fødselen av? Nei. De kommer fra den
samfunnsmessige praksis og fra den alene. De kommer fra tre slags
samfunnsmessig praksis, nemlig kampen for produksjon, klassekampen
og vitenskapelige eksperimenter. Det er menneskenes tilværelse i samfunnet
som bestemmer tenkningen deres. Når massene først har tilegnet seg de riktige
tankene som kjennetegner den fremskredne klassen, blir disse tankene
forvandlet til en materiell kraft, som forandrer samfunnet og forandrer
verden. I sin samfunnsmessige praksis deltar menneskene i forskjellige slags
kamper og høster rike erfaringer, både i medgang og motgang. Utallige
foreteelser i den objektive omverden gjenspeiles i menneskenes hjerne
gjennom de fem sansene - synet, hørselen, lukte - og smakssansen og følelsen.
Til å begynne med består kunnskapen i sanseinntrykk. Spranget over til
begrepsmessig kunnskap, dvs. til tanker, foregår når det er oppsamlet
tilstrekkelig med kunnskaper basert på sanseinntrykk. Dette er en prosess i
erkjennelsen. Det er det første trinnet i hele erkjennelsesprosessen, det trinnet
som fører fra objektiv materie til subjektiv bevissthet, fra tilværelse til tanker.
Om ens bevissthet eller tanker (deriblant teorier, retningslinjer, planer eller
tiltak) er en riktig gjenspeiling av lovene i den objektive omverdenen eller
ikke, er ennå ikke vist på dette trinnet, for på dette trinnet er det ennå ikke
mulig å vurdere om de er riktige eller ikke. Så følger det neste trinnet i
erkjennelsesprosessen, det trinnet som fører tilbake fra bevissthet til materie,
fra tanker til tilværelse. På dette trinnet brukes den kunnskapen som er
samlet på det første trinnet, i samfunnsmessig praksis, for å vurdere om
teoriene, retningslinjene, planene eller tiltakene førte til den framgangen en
ventet seg. Allment kan det sies at de som førte fram, er riktige. og at de som
slo feil, er uriktige, og dette gjelder især menneskets kamp med naturen. I den
samfunnsmessige kampen lider de kreftene som representerer den framskredne
klassen, av og til nederlag, ikke fordi tankene deres ikke er riktige,
men fordi de for tida ikke står så sterkt i styrkeforholdet mellom de kreftene
som deltar i kampen, som reaksjonens krefter gjør. Derfor blir de foreløpig
beseiret, men før eller seinere vil de uunngåelig seire. Menneskenes kunnskap .
gjør et nytt sprang gjennom det praktiske livs prøve. Dette spranget er
viktigere enn det forrige spranget. Det er nemlig bare dette spranget som kan
bevise om det første spranget i erkjennelse var riktig eller ikke riktig, dvs. om
de tanker, teorier, retningslinjer, planer eller tiltak som ble utformet gjennom
gjenspeilinga av den objektive omverdenen, var riktige eller ikke riktige. Det
finnes ingen annen måte å prøve sannheten på. Videre består proletariatets
eneste formål med å studere verden i å forandre den. Ofte kan vi først nå fram
til riktig kunnskap etter mange gjentakelser av den prosessen som fører fra
praksis til kunnskap og deretter tilbake til praksis igjen. Slik er den
marxistiske teorien om kunnskap, den dialektiske materialismens teori om
kunnskap. Blant kameratene våre finnes det mange som ennå ikke forstår
denne kunnskapsteorien. Når de blir spurt om kilden til sine tanker,
meninger, politiske retningslinjer, metoder, planer og konklusjoner, flytende
taler og lange artikler, synes de det er et merkelig spørsmål og kan ikke svare
på det, De forstår heller ikke at materie kan bli forvandlet til bevissthet og
bevissthet til materie, enda slike sprang er vanlige foreteelser i dagliglivet.
Derfor er det nødvendig at kameratene våre blir undervist i den dialektiske
materialistiske kunnskapsteorien, slik at de kan orientere tenkningen sin på en
riktig måte, bli flinke til å undersøke og studere og sammenfatte erfaringer,
overvinne vansker, begå færre mistak, utføre arbeidet sitt på en bedre måte og
kjempe hardt for å bygge opp Kina til et stort og mektig sosialistisk land og
hjelpe de undertrykte og utbyttede massene over hele verden i fullføringa av
vår store internasjonalistiske plikt.

Fotnote:
Dette essayet av kamerat Mao Tsetung er en del av "Utkast til vedtak av
sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske parti om visse problemer i vårt nåværende arbeid
på landsbygda", som ble utarbeidet under hans ledelse. Denne delen ble skrevet av
kamerat Mao Tsetung selv.

Artikkelen finnes i boka Mao Tse Tung: Skrifter i utvalg

Tilbake til Faglig hjørnet
Tilbake til Sundets TruckStop