Trailerparkering i Oslo


Kjære leser.

Her finner du en rapporten om trailerparkering i Oslo, utgitt i mai 1998 av en arbeidsgruppe under ledelse av direktør Karen M. Helle i Samferdselsetaten i Oslo kommune.
 

 

 

 

Trailerparkering i Oslo

-mellomlang periode -

 

En utredning av mulige områder

Mai 1998

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

 

 

0. Sammendrag side 2

1. Bakgrunn 3

2. Mandat 3

3. Kriterier for plassering av en trailerparkering 3

4. Trailerparkeringen i Østre Aker vei 100 4

5. Lastebilundersøkelse 5

6.0 Områder hvor trailerparkering kan plasseres 6

6.1 Bånkall 6

6.2 Åsland 7

6.3 Taraldrud i Ski Kommune 7

6.4 Fornebu 7

6.5 Aslakveien 14-18 på Røa 7

6.6 Knud Bryns vei/Bdr. Londons tomt 7

6.7 NRF-tomta 8

6.8 Starveien 6 på Karihaugen 8

6.9 Bekkelaget renseanlegg 8

6.10 Havna 8

6.11 Konklusjon 9

7 Anbefaling 9

8 Fremdriftsplan 10

 

0. Sammendrag

I november 1997 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen Oslo, Oslo kommune, Transportarbeiderorganisasjonene og Norges Lastebileierforbund. Gruppas oppgave var å finne frem til mulige plasseringer for en permanent trailerparkering i Oslo. Med utgangspunkt i en stram tidsplan på grunn av at en midlertidig parkeringsplass på Krankaia måtte fraflyttes senest 1. februar 1998, valgte en å dele prosjektet inn i 3 faser; en parkeringsplass for 1) en kort periode, 2) en mellomlang periode og 3) en permanent løsning.

I og med at en hadde begrenset med tid for å skaffe til veie et alternativ innen 1.februar, måtte en søke etter områder som allerede var opparbeidet og hadde en størrelse som kunne ta ca. 30 vogntog. Østre Aker vei 100 som var eiet av kommunen, men midlertidig utleid til Linnerud Gjenbruksstasjon, ble valgt. Forslaget om trailerparkering i Østre Aker vei 100 inntil 1.juni ble fremlagt i rapport til Byrådet 28.januar i år.

Østre Aker vei har fungert tilfredsstillende som en midlertidig trailerparkeringsplass, selv om det i perioden etter at parkeringen ble etablert, var sterk motstand både fra lokalbefolkningen og de berørte bydelene. Årsaken til denne motstanden må begrunnes i for dårlig informasjon og bystyrets vedtak i forbindelse med kommunedelplanen for Groruddalens sentrale strøk vedrørende trailerparkeringen.

For å få bedre informasjon over hvem som bruker trailerparkeringen og hvor de kommer fra og skal til, ble det foretatt en spørreundersøkelse blant sjåførene som har brukt Østre Aker vei 100. Av de 122 som svarte, oppgir 50 % at de har oppdrag i områdene Økern/Groruddalen/ Alnabru, mens 28 % har oppdrag på Havna eller Sentrum. Videre viser undersøkelsen at 41 % kommer fra Europaveien og Mosseveien til Østre Aker vei 100. Kun 12 % kommer fra de vestlige innfartsveiene.

Andre data er innhentet fra de 3 største terminalene på Alnabru, Linjegods, Tollpost Globe og ASG, som viser at disse terminalene har en gjennomsnittlig ut- og innkjøring av ca. 173 vogntog daglig.

For den mellomlange perioden har en vurdert 10 områder; 2 i vest, 2 i sydøst, 2 ved havneområdet, 1 på Ulven og 3 i nord. Bånkall som ble anbefalt i vår rapport i januar, er ikke videreført ut fra både lokal motstand og at plasseringen gir mye unødvendig "dø"-kjøring for brukerne. I vurderingen og plasseringen av aktuelle områder har viktige kriterier vært hensynet til lokalmiljøet og sjåførenes forhold til de lovbestemte kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Etter en samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppa at NRF-tomta ved veikrysset Nedre Kalbakk vei/Alfasetveien etableres som trailerparking for en periode inntil en permanent parkering er regulert og opparbeidet. NRF-tomta ligger like inn til et trafikkapasitetssterkt riksveinett og vogntogene vil kunne komme til tomta uten å berøre noen boligområder eller lokalveinett. Dette gjøres bl.a. ved god skilting. Dessuten ligger NRF-tomta like opp til 3 av de største terminalene i Oslo og ut fra både lastebilundersøkelsen og data fra terminalene, vil området medføre stor trafikk av vogntog. Videre bør det i forbindelse med trailerparkeringen opplyses om at Havna kan brukes til parkering for de som frakter til og fra Oslo havn.

På grunn av nødvendig politisk behandling, bygge-/dispensasjonssøknad og opparbeidelse vil NRF-tomta ikke kunne tas i bruk til parkering før tidligst i november. Det vil derfor være nødvendig med en forlengelse av bruken av Østre Aker vei 100 inntil medio november. Hvis avtalen ikke forlenges, vil trailerne ikke ha noen parkeringsplass etter 1.juni.

 

1. Bakgrunn

I januar i år ble det utarbeidet en melding om fremdriften for etablering av en trailerparkering i Oslo hvor en anbefalte en fremdrift delt i tre faser. Dette var bl.a. begrunnet i det tidspress en hadde til å skaffe en midlertidig trailerparkering fra 1.februar som erstatning for den midlertidige parkeringen nede på havneområdet og at reguleringen av en permanent trailerparkering vil ta tid.

Meldingen fra januar legges ved denne rapporten som vedlegg 1.

Som første fase ble trailerparkeringen etablert på deler av Østre Aker vei 100 (tidligere Oslo veivesens lager). Området som ble tatt i bruk 7. februar i år, er en del av det arealet som Linnerud Gjenbruksstasjon leier fra Oslo kommune og en forutså en funksjonsperiode på parkeringen inntil 1. juni. Fra samme tidspunkt var planene at en hadde fått etablert en parkeringplass for den mellomlange perioden som så skulle fungere inntil en permanent plass var regulert og opparbeidet.

Arbeidet med å vurdere passende områder for den mellomlange perioden har vært utført av samme arbeidsgruppe som ble nedsatt i november 1997 med unntak av Oslo havnevesen. Arbeidsgruppa har bestått av følgende :

Karen M. Helle Samferdselsetaten (leder)

Arne Hvamstad Samferdselsetaten

Marit Synnes Lindseth Byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel (til 1.03.98)

Jon Arneberg Bolig- og eiendomsetaten

Anne Ogner Statens vegvesen Oslo

Olav Hermann Jacobsen, Norges Lastebileierforbund

Jan Jacobsen, Norsk Rutebilarbeiderforbund

Geir Sundet -- " --

Ronny Kristiansen, Norsk Transportarbeiderforbund

Alf Ragnar Karlsen -- " --

Samferdselssjef Ivar Sørlie har deltatt på et møte og ellers blitt holdt orientert om saken. I tillegg har Arne Rolf Bøe fra Plan- og bygningsetaten deltatt som observatør på møtene. Samferdselsetaten har vært koordinator og vært ansvarlig for utarbeidelsen av den foreliggende rapporten.

 1. Mandat.

Mandatet for arbeidsgruppa har vært å finne frem til mulige områder for plassering av en trailerparkering for den mellomlange perioden. I arbeidet skulle en ta hensyn til bystyrets vedtak som ble fattet i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for de sentrale deler av Groruddalen som går på at en må prøve å unngå å legge en trailerparkering til Groruddalen.

 1. Kriterier for plassering av en trailerparkering.

Kriteriene for plassering av en parkeringsplass for tyngre kjøretøy må sees både ut fra sjåførenes side og ut i fra samfunnets synsvinkel i forhold til forurensning, støy og miljø.

For sjåføren vil parkeringsplassen være et sted han kan parkere lastebilen eller trailer/semi-traileren og foreta sin lovpålagte hviletid. Forskrifter om kjøre- og hviletid omfatter i utgangspunktet all kommersiell transportvirksomhet dvs. der hvor transporten er en del av næringsvirksomheten, og gjelder så vel for innenlands transport som transport i EØS-området. Prinsippene med forskriftene går ut på at sjåføren etter maksimalt 4,5 timers kjøring (eller arbeid) må ha en minimums 45 minutters hvil (rast). Etter dette kan han kjøre ytterligere inntil 4,5 timer før han skal ta døgnhvil. Døgnhvil skal, i løpet av hver 24-timersperiode, være på 11 sammenhengende timer, men kan reduseres til minst 9 sammenhengende timer høyest 3 ganger i løpet av en uke.

Regelverket medfører at det gis stramme tidsrammer for å kunne gjennomføre en rasjonell og kostnadseffektiv transport. I og med at varetransportkonseptet "just in time" i dag har et stort omfang, betyr det et større press på sjåførene. "Just in time" betyr at bilen må være på lossestedet nøyaktig på det bestemte tidspunkt som er avtalt, og greier han ikke det, vil det kunne resultere i bøter for arbeidsgiveren. Både ut fra hensynet til kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kravene for henting/levering av varer er det viktig at trailerparkeringen plasseres i nærheten av områder hvor det ligger flere store terminaler.

Fra samfunnets side må det stilles strenge krav til miljøet slik som støy og forurensning ved valg av plassering av trailerparkeringen. Dette betyr at en må unngå en plassering i nærheten av konsentrerte boligområder og/eller unngå kjøring gjennom disse områdene. For videre å minimalisere problemene vedrørende støy og forurensning må en tilstrebe en plassering som gir unødvendige lange kjøredistanser mellom p-plass og laste- og lossestedene. Ivaretakelse av disse nevnte forholdene gjør en best ved å tilstrebe en lokalisering med direkte atkomst til hovedveinettet og nær tilknytting til de største terminalområdene.

4. Trailerparkeringen i Østre Aker vei 100.

Parkeringen i Østre Aker vei 100 ble etablert 1. februar. På grunn av at det oppstå noen problemer med å få avgrenset og skjermet det arealet som skulle disponeres til trailerparkeringen, ble området ikke tatt i bruk før lørdag 7. februar. Det er inngått avtale mellom Bolig- og eiendomsetaten og Norges Lastebileierforbund (NLF) om leie av arealet. Videre har NLF og Linnerud Gjenbruksstasjon inngått avtale om bruk av dusj- og toalettfasilitetene til gjenbruksstasjonen.

På grunn av at en hadde kort tid på seg til å skaffe til veie en ny trailerparkering som erstatning for den midlertidige parkeringen på Havna, må en i ettertid erkjenne at en ikke fikk informert nærmiljøet godt nok. Dette resulterte i at det ble sterke reaksjoner både i bydelen, nærmiljøet og i Groruddalen. Årsaken til at Østre Aker vei 100 ble valgt, var at en her allerede hadde en asfaltert plass som lå like inn til hovedveinettet og nær tilknytting til det største terminalområdet i Oslo. Området var dessuten kommunalt selv om det midlertidig var utleid til Linnerud Gjenbruksstasjon. Før den endelige avgjørelsen ble tatt vedrørende Østre Aker vei, ble utleieren kontaktet. De ga uttrykk for at de ikke trengte å disponere hele sitt område og var villig til å avstå bruk av det aktuelle området for en kortere periode.

For å skjerme boligområdene på Veitvet, ble det vedtatt gjennomkjøringsforbud i Veitvetveien for tyngre kjøretøyer. Skilt ble satt opp 5.03.1998.

Østre Aker vei 100 hvor det for tiden arbeides med en ny reguleringsplan, skal kun være en kortsiktig ordning inntil en finner et område som kan fungere som trailerparkering til en permanent plass er regulert og opparbeidet. Den opprinnelige planen var at Østre Aker vei kun skulle benyttes til 1.juni, men på grunn av at en både har ønsket å vurdere grundigere de mulige områdene for neste periode og få en bredere politisk behandling, vil det bli nødvendig å forlenge bruken av Østre Aker vei.

Selv om det var en del vanskeligheter i begynnelsen, har trailerparkeringen fungert tilfredsstillende og en har på det meste hatt 30 kjøretøyer inne på plassen.

 1. Lastebilundersøkelse

For å få en bedre oversikt over kjøremønsteret og oppdragene til brukerne av trailerparkeringen, ble det foretatt en spørreundersøkelse blant de som stod i Østre Aker vei 100. Intensjonen med undersøkelsen var at en skulle få en indikasjon på i hvilket område trailerparkeringen burde plasseres i forhold til å minimalisere tungtrafikkjøringen.

I perioden 25.02 - 1.05.1998 har 122 levert inn spørreskjemaet og selv om en ikke har oversikt over det totale antall som har vært innom Østre Aker vei 100, bør resultatene likevel gi en god indikasjon på de viktigste kjørerelasjonene og områdene hvor vareleveransene finner sted. Spørreskjemaet er vist i vedlegg 2.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 91 % (111 kjt) av brukerne kjører vogntog (50) eller semitrailer (61) og at det er kun 10 % av de spurte som opplyser at de ikke har leveranse i Oslo. Tabellen 1 viser en oversikt over de områder hvor en har hatt vareleveranse/henting.

 

Havna : 21 Nydalen/Storo : 4

Sentrum : 18 Fornebu : 3

Alnabru/ Groruddalen: 53 Mastemyr : 1

Økern : 17 Andre : 7

Majorstua : 5 Sum : 139

Tabell 1 : Oversikt over områder med vareleveranse/henting

 

Ut fra undersøkelsen viser det seg at de aller fleste, 70 (50 %) har oppgitt at de har oppdrag i områdene Økern/Groruddalen/Alnabru, mens 39 (28 %) har havna og sentrum som bestemmelsessted. Dette indikerer at terminalområdene i Groruddalen og på Havna/Sentrum er de viktigste leveringsstedene i Oslo.

I forbindelse med undersøkelsen var det også viktig å få en oversikt over hvor transportene kom fra før de kom til Østre Aker vei 100 og hvor de skulle til etterpå og om de kjørte direkte til trailerparkeringen eller om de utførte oppdrag i Oslo før de parkerte. Tabell 2 viser disse kjørerelasjonene:

Til

Fra

E6 Syd

E6 nord

Rv 4

E18 vest

E18 syd

Ferje

Terminal

Sum

E6 syd

4

6

1

3

3

 

8

25

E6 nord

4

13

   

5

3

10

35

Rv 4

     

1

1

   

2

E18 vest

 

2

 

3

3

4

3

15

E18 syd

 

5

1

6

11

 

2

25

Ferje

1

2

   

1

3

6

13

Terminal

1

3

     

1

2

7

Sum

10

31

2

13

24

11

31

122

Tabell 2 : Kjøring fra og til i forhold til Østre Aker vei 100

 

De fleste som har benyttet Østre Aker vei har kommet fra syd , Europaveien (E6) og Mosseveien (E18), i alt 50 eller ca 41 % av de spurte, mens reisemålet etter oppholdet i Østre Aker vei har fordelt seg på 25 til 28 % mellom Europaveien/Mosseveien, E 6 nordover og til terminaler. Det er kun ca, 12 % som kommer fra eller skal til vest som har benyttet den midlertidige trailerparkeringen. Av diagrammet nedenfor ser en at de fleste (ca.80 %) har kjørt direkte til Østre Aker vei 100 når de har kommet til Oslo.Ut fra resultatene fra undersøkelsen bør en kunne konkludere med at trailerparkeringen i Østre Aker vei 100 hovedsakelig ble brukt av folk som har hatt oppdrag i Groruddalen eller på Havna/Sentrum og som har kommet fra eller skulle videre mot innfartsårene i de østre deler av Oslo. De som kom fra E 18 vest, var enten på gjennomkjøring eller hadde oppdrag på Alnabru/Groruddalen.

6. Områder hvor trailerparkeringen kan plasseres.

Som nevnt tidligere, var et av kriteriene i forbindelse med søkingen etter områder til trailerparkering for den mellomlange perioden, kommunedelplanvedtaket for de sentrale deler av Groruddalen. En annen viktig faktor var at området måtte ligge i nær tilknytting til en eller flere riksveier for å minimalisere kjøring på lokalveinettet og dermed skjerme boligområdene. Størrelsen på området var også viktig slik at en kunne få til en parkering til minst 30-40 vogntog.

I arbeidet med å finne frem til mulige områder, har en søkt etter ledige arealer langs alle innfartsveiene til Oslo. Videre har en fulgt opp og evaluert forslag som er kommet frem i media, fra arbeidsgruppa eller andre private henvendelser. Nedenfor vil det bli gitt en vurdering av de aktuelle områdene :

 • Anbefaling
 • For arbeidsgruppa har det vært viktig å legge vekt både på kjøre- og hvilebestemmelsene til sjåførene og at bomiljøer ikke skulle få større miljøulemper enn det de har i dag.

  Sjåførene stilles overfor et sterkt press både fra arbeidsgiver og varemottager i forhold til leveringstider (just in time) og i forhold til lovverket med hensyn til de kjøre- og hviletider. En halv- til en times ekstra kjøring til en "hvileplass" betyr mye i sjåførerens arbeidssituasjon. Situasjoner som vil kunne oppstå da er at han enten bryter lovverket som på sikt kan gå ut over trafikksikkerheten, eller at han parkerer langs boligveier som kan resultere i dårlig miljø i boligområdene og harme blant befolkningen.

  Selv om den tekniske standarden og motorene i de tyngre kjøretøyene i dag er blitt mer miljøvennlige, vil en trailerparkering nær opp til et boligområde føles som en ulempe for beboerne og bør derfor unngås.

  Etter en nærmere vurdering av de to aktuelle områdene, Åsland og NRF-tomta, har arbeidsgruppa valgt å anbefale at trailerparkeringen i den mellomlange perioden legges til NRF-tomta. Arbeidsgruppa er klar over at denne anbefalingen kan stride mot bystyrets vedtak for Groruddalen, men en mener at plasseringen har så store fordeler totalt sett både for beboerne med hensyn til miljø/forurensing og for sjåførene at en har valgt å anbefale denne løsningen. Både lastebilundersøkelsen og de data en har fått oppgitt fra de største terminalene viser at det er stor trafikk av vogntog og semitrailere til Alnabru. NRF- tomta som ligger like inn til et riksveinett med god trafikkapasitet og med kun ca. to minutters kjøring ned til viktige terminaler, må ansees å være den best egnede tomten for trailerparkering innenfor Oslo’s grenser. En foreløpig skisse hvordan en har tenkt å utforme den midlertidige parkeringsplassene med nødvendige fasiliteter er vist i vedlegg 3.

  For å sikre at tungtransportene benytter seg av riksveiene, vil en ved etablering av trailerparkeringen følge opp med gode skilthenvisninger til parkeringsplassen på riksveiene Dette skal også bidra til å minimalisere kjøring på lokalveinettet.

  I forbindelse med diskusjonene om utvidelse av postterminalen på Alnabru, har arbeidsgruppa sett muligheter for et vist sambruk av fasiliteter som for eksempel dusj, toaletter, kafé og verksted/dieselpumper dersom en finner å anlegge den permanente trailerparkeringen på det samme området. I og med at kommunen eier området, bør en kunne stille betingelser i forbindelse med eventuelle salgsforhandlinger.

 • Fremdriftsplan.
 • I forbindelse med etableringen av en trailerparkering som skal ta over etter Østre Aker vei 100, vil en ikke gå videre i planleggingen før saken er fremlagt til politisk behandling. Med den nødvendige tid dette krever, bør en allerede nå forlenge leiekontrakten for Østre Aker vei. Forutsetter en at den politiske behandlingen i Bystyret er ferdig i juni og at en får et positivt vedtak om NRF-tomta, vil følgende forhold være avgjørende for når trailerparkeringen kan stå ferdig til bruk:

  Ut fra det ovennevnte gis følgende fremdriftsplan:

  Politisk behandling avklart ca. 24. juni

  Utarbeidelse av plan og oversendelse til PBE : ca. 6. juli

  Byggetillatelse foreligger ca.18.sept.

  Opparbeidelse av p-plass med atkomst ca. 30.okt..

  P-plassen kan tas i bruk ca. 6.nov

   

  Denne fremdriftsplanen indikerer at det er nødvendig med en forlengelse av bruken av Østre Aker vei 100 til ca. medio november. Hvis det ikke gis tillatelse til forlengelse av leieavtalen, vil trailerne ikke ha noe sted å parkere etter 1.juni.

   

   

   
  Tilbake til Sundets TruckStop
  *