Resultatene fra de Danske og Franske trailersjåførenes aksjoner i 1996:

Oppsummering fra Asbjørn Wahl: Mot strømmen.
Oppsummering fra Asbjørn Wahl: Mot strømmen.
Summary in English by Asbjørn Wahl: Against the tide
Norske nettaviser er sparsomme med opplysninger om resultatet av den danske aksjonen, men i følge et medlem av aksjonsledelsen i IA som ledet streiken, fikk de 250 kroner i skattefradrag per dag de er på landeveien fra 1. januar 1997. Dette er en økning fra 150 kroner.
Innen 1. april 1997 skal myndighetene "se på" de store forskjellene i fradragsordninger som finnes mellom forskjellige yrkesgrupper.Franskmenna har fått pensjonsalderen nedsatt fra 60 til 55 år.
De skal få betalt for venting og hviling, som vel betyr lasting og lossing, og som de selv vurderer som en 10 % lønnsøke i følge The Times. Lastebilfirmaene betalte også en engangsbonus på 3000 Franske fr, ca 3691,50 N kr, gav betalt for fem ekstra sykedager i året, betaling for reiseutgifter og forbud mot søndagsarbeid.I en artikkel med overskrift «LASTEBILSJÅFØRENE VINNER BELEIRINGEN AV FRANKRIKE» i The Times, England 30.11.96 heter det bl.a:

Norsk oversettelse ved en av våre tause helter, en «trailerenke».

Jublende lastebilsjåfører åpnet sperringene for å avslutte en 12 dagers beleiring av Frankrike i går, etter å ha presset myndigheten til en avtale som gir sjåførene nesten alt de vil ha.

«Vårt yrke har vunnet verdighet og anerkjennelse i løpet av denne tolv dager lange kampen», sa Claud Debons, talsmann for Frankrikes største forbund og medlem av majoriteten som stemte for å gå tilbake til arbeid.

I Calais kysset en av sjåførene forbundsleder Philippe Rault midt på munnen mens han sa: «Dette er en stor seier. Det er en revolusjon. Vi beklager alle problemene dette har påført våre engelske kolleger, men dette er et stor øyeblikk».

(Siden uttalesen faller i en engelsk avis kan vi driste oss til å tolke engelske kolleger med europeiske) G.S.

Regjeringa vil nå utstede en avtale for å garantere at sjåførene blir betalt for både vente og hviletid - en beslutning forbundet sier tilsvarer en 10% lønnsøking.
Transportbedriftene doblet også tilbudet på en engangsbonus til 3000 F. Fr, og blei enig om pensjonsalder på 55 år, fem ekstra sykedager i året, dekning av reiseutgifter og forbud mot søndagsarbeid.

Da de første lastebilene kjørte ombord i fergen til England, ga de streikende en hyllest for seieren til alle arbeiderne i hele europa.

Sir George Young, transportsekretæren (i England, min anm.) sa seinere at han allerede hadde vunnet viktige løfter fra de franske myndigheter, som hadde lovet å betale Britiske sjåfører for tapt arbeidsfortjeneste, for forringelse av lett bedervelig gods og for skader på kjøretøyene. Paris var også villig til å lette på søndagsforbudet for å få ut varer som har hopa seg opp.

I tillegg til å møte de store kompensasjonskravene, har de gått med på å betale 80% av sjåførenes pensjonsfordeler etter passerte femtisju og et halvt år, og å kutte lønnskatten for bedrifter som reduserer arbeidstiden.


Her kommer et utdrag fra en artikkel i FINANCIAL TIMES, England 30.11.96:

Forhandlere i lastebilsjåførenes konflikt underskrev i går fem avtaler, som dekker lavere pensjonsalder for sjåfører med lang fartstid, sykepenger, dekking av reiseutgifter, faglige rettigheter og et forbud mot søndagskjøring.
I tillegg doblet transoportbedriftene sitt tilbud om en engangsbonus til 3000 F.fr, mens myndighetene lovet en ny lov som skal definere arbeidstiden.
Forbundet har lenge sett seg lei på å ikke bli betalt for alle de timene de er disposisjon for arbeidsgiverne. De gav som eksempel lasting og lossing og forsinkelser på faste turer som var utenfor deres kontroll.
Noen forbund sa i går at denne avtalen tilsvarte en lønnsøking på 10%.

Norwegian newspapers have few or none information on the resaults of the danish strike, but according to my contacts among the drivers and within the leaders of the danish group IA who were leading the action, they got 250 danish krone in tax reduses pr. day on the road. This will start the 1. of january 1997. They had 150 before. (This means it rising from 25,6 till 42,6 $.)
Within the first of april 1997 the governement will "look into" the differenses in tax reduces between different groups". Five days of roadblocks gave victory.


The Times, England 30.11.96:

Lorry drivers win the siege of France


JUBILANT lorry drivers lifted the barricades to
end the 12-day siege of France yesterday after
forcing their Government to push through a
settlement giving them almost everything they
wanted.

"Our profession has won dignity and recognition in these 12 days of
struggle," Claud Debons, the spokesman for France's largest union, said
as a majority of drivers voted to return to work.

In Calais, one driver kissed union official Philippe Rault full on the lips as
he declared: "It is a big victory. It is a revolution. We are sorry for the
trouble it has caused our English colleagues, but this is a great moment."

Siden dette står i en engelsk avis, kan vi driste oss til å oversette med europeiske kolleger.

The Government will now issue a decree to ensure that drivers are paid
for time spent waiting and resting ­ a concession the unions say is
equivalent to a 10 per cent pay rise. Haulage companies also doubled
their offer of a one-off bonus payment to 3,000 francs (£400), and agreed
to allow retirement at 55, an extra five days' annual sick pay, travel
expenses and to ban Sunday working.

As the first lorries boarded ferries to England, the
strikers hailed a victory for all workers in Europe.

Sir George Young, the Transport Secretary, said later that he had already
won an important package from the French Government, which had
promised to pay British drivers swiftly for loss of earnings, deterioration of
perishable goods and damage to their vehicles. Paris had also agreed to
relax its ban on heavy goods driving on Sunday to clear the backlog.

Besides facing huge compensation claims, it has agreed to pay 80 per cent
of drivers' retirement benefits after the age of 57 1/2 and to cut payroll
taxes for companies which reduce working hours.Fra Financial Times, England 30.11.96:
Negotiators in the truck drivers' dispute yesterday signed five agreements,
covering earlier retirement for drivers with long service, sick pay, travel
expenses, union rights and a ban on Sunday driving.
In addition, transport employers doubled their offer of a special one-off
bonus payment to FFr3,000 ($580), while the government promised a
new decree covering the definition of working hours. The unions have long
resented not being paid for many hours when they are effectively at the
disposal of their employers. They gave as examples loading time and
disruptions from scheduled journeys for reasons beyond their control.
Some unions said last night the overall deal was equivalent to a 10 per cent
pay rise.See more information
here.
Se utfyllende reportasje på Nyhetssida


Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
http://home.sol.no/~geirs1/