OM DEN INTERNASJONALE TRANSPORTARBEIDERFØRERASJONENS AKSJON 5. OKTOBER 1999.


Av Geir Sundet.

Hva skjer 5. oktober 1999?

Hva har 1. mai, 8. Mars og 5. oktober felles?
Svar: Sitt utgangspunkt.

Alle kjenner 1. Mai. Arbeiderklassens internasjonale kampdag, arbeidets dag, forskjellige navn etter hva slags syn man har på dagen. Selv om den i mange år er blitt utvanna og misbrukt er det et faktum er at den blei oppretta som en internasjonal demonstrasjonsdag allerede i 1899. Kampen for 8 timers arbeidsdag var det sentrale kravet, og dagen hadde stor betydning for å få det gjennomført.

8. Mars, den internasjonale kvinnedagen, blei innstiftet på en kvinnekongress i 1910 på initiativ fra Clara Zetkin, og hovedkravet var stemmerett for kvinner. I Norge markert første gang 1915. Proklamert som internasjonal kvinnedag i 1975 av FN.

5. oktober er et forsøk fra den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF på å lage sjåførenes internasjonale kampdag. Det er ingen tvil om at det trengs. Fremdeles er det store flertall sjåfører uorganiserte og uten avtaler med arbeidsgiver, samtidig som myndighetene i stor grad neglisjerer sjåførenes arbeidsforhold. Følgelig har sjåførene lenger arbeidstid enn andre arbeidere, mer yrkesskader og i liten grad oppnår de å stå i yrket til pensjonsalder. For å endre på denne situasjonen har ITF både i 1997 og 1998 arrangert verdensomspennende aksjons og demonstrasjonsdager. De to foregående åra har Norge bare i liten grad deltatt, men i år er planene mer omfattende.

Transportmagasinet har snakket med Asbjørn Wahl, nordmannen som er nestleder i ITFs vegtransportutvalg, og med Alf Ragnar Karlsen, som er Norsk Transportarbeiderforbunds ansvarlige for dagen.

Asbjørn Wahl

Hva er bakgrunn for dagen?
· Veitransportseksjonen i ITF vedtok i 1996 i sette i gang en langsiktig kampanje for å forbedre arbeidstids- og arbeidsmiljøsituasjonen innen veitransporten. Bakgrunnen var den alarmerende situasjonen som er dokumentert innen sektoren i form av bl.a. systematiske brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser og andre lover og reguleringer, og de alvorlige følger dette har for sjåførenes helse og sikkerhet.

Hva ønsker ITF å oppnå ved denne kampanjen?
· Å forbedre situasjonen for yrkessjåfører på alle plan.
· Den hovedsakelige målsetting for årets aksjon er å forbedre arbeidstids- og arbeidsmiljøsituasjonen. Hensikten er å oppnå begrensinger i sjåførenes arbeidstid for å ivareta deres sikkerhet, helse og sosiale behov, og samtidig bidra til forbedret veisikkerhet.
· I Europa ønsker vi ved denne aksjonen å påvirke EU komisjonenen.

Hvordan er forholdene i Norge i forhold til resten av verden?
· Tendensen er at sjåfører er dårlig organisert og jobber under dårlige forhold over hele verden. Sjåførene i Norge er dårligere organisert enn bl.a kollegene i Sverige, Danmark og USA.
· En felles tendens over hele verden: Transport blir samfunnsmessig viktigere. Sjåførenes strategiske makt er veldig sterk og økende. Når de franske sjåførene blokkerte motorveier og grenser rammet de ikke bare Frankrike men store deler av Europa.

Hvor blir det aksjoner? Hva slags? Hvem deltar?
· I 1997 aksjonerte Europa sør for norden, spesielt franskmennene var aktive.
· I 1998 var det blokade av grenseoverganger i flere land i både Europa og andre verdensdeler, men lite aktivitet i Norge. I Europa ble det gjennomført grenseblokader i følgende land: Estland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Luxemburg, Portugal, Spania, Sveits og Østerrike. Andre land valgte andre aksjonsformer som f.eks. demonstrasjoner, løpeseddelutdeling, lobbyvirksomhet, pressekonferanser eller liknende.
· I år blir det aksjoner på alle fem kontinent, men de konkrete planene er ikke helt klare (intervjuet ble gjort 1. September). Det er imidlertid klart at vi satser på ny oppslutningsrekord i år.

Blir 5. oktober en fast aksjonsdag framover?
· Det er heller ikke avgjort.
· I en kommentar til TransportMagasinet sier nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund at han vil fremme forslag om en fast dag hvert år, f.eks 5. oktober.

Planene i Norge.

Forbundsekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, Alf Ragnar Karlsen.

Hvorfor mener du denne kampanjen er nødvendig?
· Lang arbeidstid er vanlig innenfor sjåføryrket. Trøtthet og stress utgjør en alvorlig yrkesrisiko og truer ikke bare sjåførenes helse og sikkerhet, men også andre trafikkanter.
· Langtransportbransjen er preget av dårlige lønnsforhold, bl.a. lav lønn og utstrakt bruk av akkordarbeid. Som ledd i kampanjen for regulerte arbeidstider må akkordlønnssystemene avvikles og lønnsforholdene for sjåførene forbedres.
· Dårlige parkerings- og rekreasjonsmuligheter for sjåfører på jobb, spesielt i de store byene.

Hva vil skje 5. oktober i Norge?
· Det er satt ned et felles utvalg fra de norske fagforbundene som deltar i ITF. Utvalget har laga en landsomfattende løpeseddel som blir delt ut.

Hvilke forbund deltar?
· Fra LO er det Kommuneforbundet, Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet, og fra YS er det Rutebilarbeiderforbundet.

Har utvalget lagt opp felles planer, eller har hver organisasjon sine egne tiltak?
· Det legges opp til forskjellige aksjoner for buss og gods, samt taxi. Busssjåførene sikter mot en politisk streik på aksjonsdagen, mens godsdelen oppfordrer lokalforeninger til lokale aksjoner, bl.a sammen med Statens Vegvesen og Trygg trafikk der det er mulig, i og med at aksjonen i stor grad også handler om trafikksikkerhet.
· Noen steder vil vi samarbeide direkte med utlandet, f.eks vil Østfold samarbeide med svenske transportarbeidere om en aksjon på Svinesund.
· NTF har også lagd vår egen brosjyre som kan bestilles på forbundskontoret tlf 23062740.
· Vi legger i tillegg opp til å samle flest mulig sjåfører i Oslo helga 2. og 3. oktober. Samlinga blir sannsynligvis på kaia, og vi satser bl.a på kultur og debatt.

Hva bør den enkelte sjåfør gjøre?
· Det er viktig at sjåførene tenker seg om og ikke motarbeider sine egne interesser. Det betyr: Ta vel imot aksjonen. Skaff deg brosjyra og heftet og sett dere grundig inn i grunnlaget for aksjonen. Ta initiativ til aksjoner i ditt lokalmiljø. Delta i aksjoner der de finnes. Ikke minst gjelder det sjåfører som kjører internasjonalt.


TransportMagasinet har lest brosjyra til Transportarbeiderforbundet som bl.a inneholder en artig argumentsamling. Den inneholder svar på spørsmål og påstander som:

· De fleste av oss kjører på akkordlønn. Vi vil tape på innføring av de arbeidstids- og lønnsbestemmelser som blir krevd.
SVAR: Undersøkelser som NTF har foretatt viser at langt de fleste vil tjene på å gå over fra akkordlønnsavtale til vår tariffavtale med gjennomgående timelønn. Innføring av arbeidstidsbestemmelser vil være et viktig skritt for å forbedre arbeidsforholdene i bransjen, og på sikt forbedre lønnsforholdene. Innføring av arbeidstidsbestemmelser for veitransport, i tillegg til kjøre og hviletidsbestemmelsene, gjør akkordlønnssystem basert på prosent og/eller kilometer helt ubrukelig.
· Hvis vi arbeider lovlig går bedriften konkurs !
SVAR: Hvis dette skulle være tilfelle er det noe alvorlig feil ved bedriften og dens ledelse. Skal det være arbeidstakers ansvar å holde bedriften på beina ved å gå ned på sine rettigheter og subsidiere bedriften ved å gi avkall på sin rettmessige lønn? Skal sjåførene fortsatt undergrave hverandres lønns- og arbeidsforhold ved å bryte lov- og avtaleverket? Vi vil ikke at lovbrudd og sjåførenes helse og sikkerhet skal bli en konkurransefaktor!
· Betyr en arbeidstidsforkortelse for langtransportsjåfører at vi skal bruke lenger tid på turene?
· Hvorfor er dere i mot akkordlønn?
· Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for oss!
· Hvorfor kan vi ikke få lov til å jobbe så mye vi vil, uten en masse lover og regler?

De konkrete kravene 1999:

· Begrensning av arbeidstiden til maksimalt 48 timer pr. uke, på linje med ILO-konvensjon 153.
· Innføring av arbeidstid, i tillegg til kjøretid, i kjøre- og hviletidsbestemmelsene (EU-forordning 3820/85 og AETR-avtalen).
· Kontroll i henhold til nasjonale og internasjonale regler for arbeids-, kjøre- og hviletid. Det må slås ned på arbeidsgivere og transportbrukere som ikke ivaretar disse regler i sin planlegging av transportene.
· Ordentlige rasteplasser for langtransportsjåfører slik at de har mulighet for å hvile bekvemt og med sikring mot ran og annen kriminell virksomhet.
· Forbedrede administrative rutiner ved grenseoverganger slik at sjåførene får redusert ventetid, og tilgang til grunnleggende bekvemmelighet for sjåførene i anlegg på grenseovergangene.
· Full lønn i tjenesten, inklusiv betaling for ventetid.
HVA ER ITF?

Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF) er en felles internasjonal medlemsorganisasjon for transportarbeiderorganisasjoner. ITF har over 5 millioner medlemmer, oppdelt i 8 yrkesseksjoner, hvorav veitransportseksjonen er den største med 1,4 millioner medlemmer. Medlemmene er fordelt på 500 medlemsforbund i 130 land.
ITF er mest kjent for sin aksjon mot skip under bekvemmelighetsflagg, hvor skip blir blokkert dersom mannskapet ikke har ordnede lønns- og arbeidsforhold.
Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no