Trailerulykker på Sørlandet og avsporing av trafikksikkerhetsarbeidet.


Av Geir Sundet.

Globalisering av økonomien og en råere utvikling av den kapitalistiske produksjonen fører til langt hardere
konkurranse i transportsektoren, kortere tidsfrister, økt trafikk, økt stress - og flere ulykker.
Å gjøre yrkessjåførene til syndebukker i dette bilde er å rette baker for smed.

Er Paal Sodefjed og Torbjørn Eikeland en fare for trafikksikkerheten?


Fylkessekretær for Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Sodefjed og Avdelingsingeniør Torbjørn Eikeland ved Biltilsynet i Arendal stiller seg i spissen for å avspore et nødvendig arbeid for trafikksikkerhet med tunge kjøretøyer. Se artikler :

http://www.agderposten.no/nyheter/Lokalt/sep/21/ansvar.htm (funker ikke lenger)
http://www.fedrelandsvennen.no/regional/lillesand/27226.html (funker ikke lenger)

Helhetstenking eller forenklinger?
Med tabloide uttalelser som:
Mitt inntrykk er at påtalemyndigheten ikke våger å gå til retten med dødsulykker uten skråsikre bevis på uaktsomhet… det må være lov å spørre hvorfor ikke trailersjåførenes ansvar også blir prøvet for retten i større grad. Torbjørn Eikeland i Fædrelandsvennen.

- Alle sjåfører har ansvar for en rullende "bombe". Det nytter ikke å fraskrive seg dette ansvaret. Paal Sodefjed i Agderposten. Han hevder liknende ting i andre media.

At ropet om straff og hevn er nærliggende og naturlig når man opplever store tragedier og dyp sorg er forståelig. Jeg har dyp medfølelse med de etterlatte og skadde etter ulykkene i Aust Agder den siste tida, og alle andre steder, og jeg har stor medfølelse med sjåførene som er involvert.

Ensidig negativ fokus.
Det tragiske er når ropet kommer fra folk i Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, folk som i kraft av sin stilling burde tenke lenger. Deres ensidige prat om tikkende bomber og straff av yrkessjåførene er med på innsnevre trafikksikkerhetsarbeidet for tunge kjøretøyer og føre det ned i skyttergravene. Dersom årsaken til ulykker hvor trailersjåfører er involvert var så enkel som at trailersjåførene forårsaker ulykker fordi de veit at faren for straff er liten, da kunne denne vinkelen ha sin funksjon. De som har så lite kunnskap eller så ensidig og enkel tankegang burde stelle med annet enn trafikksikkerhet. Den ensidige negative fokus på yrkessjåfører er med å øke faren for nye ulykker.

Avdekke årsaker for å forhindre nye ulykker eller etterforske for å hevne?
Både sjåførene og bileiernes organisasjoner har i mange år krevd at det skal nedsettes ulykkeskommisjon for tungbilulykker. Kravet er avslått fra Samferdselsdepartementet og fra Vegdirektoratet. Her står altså eier og sjåfør sammen - for etterforskning, men myndighetene sier nei.
Det Eikeland etterlyser er imidlertid noe helt annet: Styrka politietterforskning med tanke på å straffe sjåføren.

Det gode eksempel.
Etter den store ulykkessommeren 1996 i Mandalsdistriktet blei det nedsatt en lokal ulykkeskommisjon. Det var yrkessjåførene som tok initiativet. Det resulterte i en bredt sammensatt gruppe med politi, Statens vegvesen/biltilsyn, kjøreskoler, Trygg trafikk, bileiere og sjåfører. Speditørene blei inviterte men ønsket ikke å bidra.
Kommisjonen kom fram til en rekke konklusjoner og anbefalinger. Forhold angående veistandard og hastighetsgrenser, bilteknisk ting, opplæring og etterutdanning av sjåfører, økt tidspress fra speditører og bileiere mot sjåfører. Lønns og arbeidsforhold. Kjøre og hviletider. Offentlig kontroll.

Gjennom dette arbeidet, som hadde som mål å avdekke årsaker for å unngå nye ulykker, blir en rekke nye standpunkt utvikla, og jeg vil påstå dette arbeidet lå langt framme i sin tid. Resultatene og informasjonen trengte inn i sjåførmiljøet, bl.a gjennom flere åpne debattmøter med så mange som 73 mennesker tilstede. Bil - og spedisjonsfirma kom under etterforskning og ulykkesstatistikken blei kraftig forbedret.
I ettertid ser vi dessverre at en rekke av kommisjonens konklusjoner er sabotert og ikke fulgt opp av sentrale myndigheter og nye ulykker skjer. Ulykker med årsaksforhold rapporten avdekka.

Kamp eller samarbeid?
Når grunnleggende interesser er felles bør man utvikle samarbeid. Når grunnleggende interesser er forskjellige må man gå til kamp. Å snakke om samarbeid mellom uforsonlige, antagonistiske motsetninger er i beste fall tildekkede, og tjener som regel den sterke parten.
Men er interessene mellom yrkessjåfører og myndigheter eller Trygg Trafikk uforsonlige i trafikksikkerhetsarbeidet? Min analyse tilsier det motsatte, og et samarbeid bør absolutt finne sted. Hvorfor oppfører da Sodefjed og Eikeland seg som om yrkessjåførene var fienden? Et samarbeid med de to nå er jo nærmest utenkelig.

Årsaker.
Etter snart tjuefem år som yrkessjåfør, og flere år som tillitsvalgt leder for sjåførene har jeg mange synspunkter på årsakssammenhenger som tilsier at ensidig fokus på straff og skremselspropaganda ikke fører fram i denne situasjonen, men heller gjør vondt verre.

Det bør også slås klart fast at trailersjåførene er uskyldig i de fleste ulykkene de er involvert i.

Strengere straff?
Hvordan fungerer ropet om strengere straff i dette bildet?
- Syndebukkfunksjonen er enda en stressfaktor og stress er en klar ulykkesfaktor. Jeg mener ellers økt straff har sin hensikt når det ligger bevisste vurderinger og valg bak handlingene. Som et resultat av ulykkesarbeidet i 1996 blei det gitt firmabot på 800 000 kroner til et rogalandsfirma som hadde fire biler involvert i de 10 ulykkene. Slik straff virker preventiv og den er jeg for. Straffen rammer firma som tjener store penger på å presse sjåfører til å sette lovverk til side. Når det ikke lenger er lønnsomt for et firma å gi sjåføren valget mellom lovbrudd eller sparken øker trafikksikkerheten. Dessverre er myndighetene alt for unnfallende på dette felt. Det beste eksempel er at man fremdeles tillater akkordlønnsystemer i trafikken. Det mener jeg er forkastelig.

Sjåførenes trafikksikkerhetsarbeid.
5. oktober 1999 er Yrkessjåførenes Internasjonale Aksjonsdag . Da aksjonerer den Internasjonale Transportarbeider Føderasjonen ITF over hele verden, på fem kontinenter,
Dette er noe av det beste trafikksikkerhetsarbeidet som kan utføres i dag. I Mandal vil ITF arrangere en aksjon sammen med Statens Biltilsyn 5. Oktober.Det er tillatt å gjengi hele eller deler av denne artikkelen på en betingelse: Den korrekt internettadressa http://sundet.no/mening9.htm må oppgis.

Annet ettertrykk er forbudt, straffbart og vil føre til streng straff :-)
Mandal 28.9.99Andre innlegg i serien MIN MENING !

Tilbake til
www.sundet.no