Æsj, det er jo bare kjedelig statistikk!

(Eller er det Jesus?)

 

Av Geir Sundet


"Veitrafikk er viktigste årsak til at folk blir utsatt for forurensing".
Utslippa fra trailerne er rundt 4% av alle utslippa i Norge, mens bolig og kontor står for 5%.
Er peiskosen en større miljøfare enn trailertrafikken?


Dersom du fikk lov å ta med deg kun ei bok til den øde øya - ville du da valgt Statistiske Analyser fra Statistisk Sentralbyrå? Neppe. For statistikk er kjedelig, det er noe alle veit.
Men, dersom noen spør hvem som frakter mest gods innelands i Norge i dag, båt eller bil, da er du interessert? Og du vil selvfølgelig svare bil. Men hvis vi går tilbake til 1946? Hvem var størst da? Like selvfølgelig båt! OK. Hvilket år tror du så det blei mer frakt på bil enn på båt? Ikke se på svaret, men test deg selv. På denne måten kan du bruke statistikkboka som selskapsunderholdning på trailerkafeene. Og på dette spørsmålet kommer de fleste til å bomme. For de tror det skjedde på søttitallet, ikke sant? Det skjedde faktisk ikke før 1994. Fram til da var båt størst. I 1946 var samla godstransport 4,1 mrd. tonnkilometer, i -95 hele 33,5, ei øking på 717% på 50 år.

Her har du statistikken:

Årststall

1946

1952

1960

1970

1980

1990

1992

1993

1994

1995

Total

4091

6662

8741

14984

16761

18960

18995

18943

18638

19644

Bil

481

807

1493

3194

5252

8231

8348

8413

8872

9834

Båt

2679

4202

5854

10253

9794

9078

8883

8735

8142

8142

Bane

687

1186

1056

1448

1657

1632

1746

1774

1599

1647

Fly

0

0

1

5

14

19

18

21

20

21

Tallene er i milliarder tonnkilometer, og en tonnkilometer er et tonn frakta en kilometer.

Dersom vi tar ei prosentvis fordeling av fraktmengden i 1995 så ser den slik ut:

Bil

50,1

Båt

41,4

Bane

8,4

Fly

0,1Forfatterne av statistikkboka sier:
"De viktigste utviklingstrekkene siden 1965 - målt i absolutte tall - har vært stagnasjon i jernbane- og sjøtransport og vekst i veitransport..." Dette er vår bransje folkens! La oss være stolte av den verdifulle samfunnsnyttige jobben vi gjør, og la oss se enda litt nærmere på den.

Statistikken lyver!

Men først, i en stor parentes: Man kan lyve med statistikk, eller forvrenge virkeligheten. I statistikken ovenfor er den aller største frakta tatt bort. Nemlig olje og gasstransport fra kontinentalsokkelen. Og den er større enn bil, bane og flyfrakt tilsammen! I 1994 var den på 13843!

Men fy som dere forurenser!

Hvordan svarer du når noen sier at trailerne forurenser? At godset burde gå med bane eller båt for at CO2 utslippene ikke skal øke og drivhuseffekten smelte ned polområdene?

Ber du dem dra til h......, blir du defensiv og flakkende i blikket, nærmest ber om unnskyldning for den jobben du gjør, eller ber du dem om tall? Spør du f.eks hvor stor del av CO2 utslippa trailerne faktisk står for? Veit du det sjøl? Har du forresten hørt historia om presten som spurte skolebarna om de visste hva som var lite, brunt, hadde lang hale og hoppa fra tre til tre? Barna tenkte seg lenge om og lille Jo rakk opp hånda: "Jeg ville tro det er et ekorn, men siden det er presten som spør så er det sikkert Jesus!"
Hva denne historia har å gjøre i en artikkel om statistikk? Jo, i valgkampen for noen år siden spurte jeg flere stortingskandidater fra miljøbevisste parti om de visste hvor stor del av CO2 utslippene som kom fra trailertrafikken, og fikk følgende svar: "Jeg ville trodd det var ca 75%, men siden det er du som spør, så ligger sikkert tallet under ti!" I motsetning til barna hadde de rett.

Fakta eller tro?

Og disse talla er viktig, for forurensing av lufta har vært et sterkt argumenter mot å skape bedre forhold for veitransporten. Send varene med båt eller bane! Det er her det er lurt og vite hva man snakker om, lurt å bygge sine standpunkt på fakta i stedet for på tro. Båt og fly står nemlig for den aller mest forurensende transportmåten. Det er også lurt å huske på at det ikke bare er forurensing man må vurdere når riktig transportløsning skal finnes.

Men la oss undersøke dette nærmere. La oss dukke litt ned i statistikken igjen:

Her er tabellen som viser prosentvis hvor CO2 utslippa kommer fra:

1993 1995

Oljeutvinning

19,9

20,1

Gasstetm/oljeraffiner

6,7

6,1

Annen industri

8,1

8,4

Boliger, kontorer mm

5,0

5,0

Avfallsforbrenning

0,3

0,3

Olje og gassvirksomh

1,1

1,8

Kjemisk produksjon

3,1

3,4

Sement mineralsk pr.

2,2

2,1

Metallproduksjon

11,8

12,7

Landbruk

0,6

0,5

Avfallsdeponier

0,3

0,0

Løsemidler

0,3

0,3

Biltrafikk

23,8

22,2

*Bensindrevne

14,3

13,2

**Lette kjøretøy

14,3

12,9

**Tunge kjøretøy

0,0

0,0

*Dieseldrevne

9,5

9,0

**Lette kjøretøy

2,2

2,4

**Tunge kjøretøy

7,3

6,6

Motorsykler,mop.scot

0,3

0,3

Motorredskaper

2,0

2,1

Jernbane

0,3

0,3

Skip og båter

9,8

10,0

*Kysttrafikk,småbåter

6,4

6,1

*Fiske

3,4

3,4

*Mobile oljerigger mm

0,6

0,5

Luftfart

3,6

3,7

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen: Når det står ei eller to stjerner (**) foran en kilde er dette fordeling innenfor hovedkategorien.

Eksempel Biltrafikk som står for 23,8 % i 1993 og 22,2 % i 1995. Det fordeler seg i 1995 på 13,2 % på bensindrevne og 9% dieseldrevne kjøretøy.

Av de dieseldrevne kommer 2,4% fra lette kjøretøy, og 6,6 % fra tunge. Og som vi veit, innefor tunge kjøretøy befinner bl.a busser seg. Så utslippa fra trailerne ligger kanskje rundt 4%. Kjekt å vite når vi blir fortalt at "veitrafikk er viktigste årsak til at folk blir utsatt for forurensing". Vi er mest synlige, og da tror de kanskje det er oss som er viktigste forurensingskilde? I virkeligheten går altså forurensinga fra tungbilene ned, samtidig som vi frakter stadig større godsmengde.

Hva med toget?

Vi ser her at toget nesten ikke er med. Sitat: "Man regner ikke utslipp fra elektrifisert jernbane" Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er utslipp fra toget, man regner dem bare ikke i statistikken. Alle veit jo at i hver ende av toget er det en bil som går på diesel, og alle veit at utenlands er togene drevet på strøm fra atomkraftverk eller kullkraftverk, som innebærer betydelig risiko i andre retninger. Norge har rein energi i form av fossekraft, men i 1996 importerte landet mer strøm enn hele jernbanens forbruk. Atomkraft? Dieselturbiner? Gamle østeuropeiske kullkraftverk? "Man regner ikke utslipp..."

Veit du forresten hvor stor del av det norske jernbanenettet som fremdeles er dieseldrevet? Host, host på en grovere solarblanding enn trailerne bruker? Statistikken har svar: 40%! Ja, du leste rett. Nesten halvparten av de ca 4000 kilometer som finnes av banelengde i Norge er ikke elektrifisert.

Ta hensyn til miljøet!

Skal vi skite i miljøet dersom det ikke passer våre næringsinteresser? Nei, vi skal leve på jorda, og våre etterkommere skal leve her, og det er viktig å se hvordan varer kan fraktes med minst mulig skade på naturen.

La oss derfor se på to viktig forhold for transportsektoren til slutt, nemlig energiforbruk pr tonnkilometer og samla forurensing.

Det er jo ikke så interessant om båtene forurenser litt mer enn bil dersom de frakter langt mer. Parallellen ligger f.eks i ulykker. Dersom trailerne er involvert i x% av ulykkene er det ganske viktig å se på hvor mange prosent av kilometerne de kjører.

Energiforbruk.

Forfatterne sier: "Det er godstransportarbeidet med rutebåter, fly og vare- og kombinert biler som har høyest energiforbruk pr. tonnkm.

Den mest energieffektive måten å transportere gods i 1994 var ved tank- og kombinertskip, tørrlasteskip, jernbane og lastebiler... energiforbruket pr. tonnkilometer er omvendt proposjonalt med transportmiddelets nyttelast." Det betyr at jo mer du laster på bilen, jo mindre energi bruker du pr. tonnkilometer.

Forurensing.

Forfatterne sier: "Hurtigbåter og lokalruter har høyest utslipp pr. tonnkm av SO2, NOx, CH4 og CO2...

Regner vi utslippene om i CO2-ekvivalenter, kommer hurtigbåter og lokalruter ut som det transportalternativet med høyest utslipp pr. tonnkm, etterfulgt av fly og vare- og kombinerte biler. Lastebiler, dieseljernbane og godsskip kommer best ut".

CO2 ekvivalenter betyr at alle utslipp blir omgjort til CO2 deler.

I statistikken, som jeg ikke skal gjengi her, er lastebiler og sekkeposten "Spesialbiler" skilt. "Spesialbiler" innbefatter betongbiler, trekkvogner til semitrailere og kjølebiler, altså vidt forskjellige kjøretøytyper. Det hadde kanskje vært mer naturlig å skilt ut langtransport som en del?

Syndebukken.

Et utklipp fra en dansk avis hang på tolla i Fredrikshavn for noen år siden. Der sa en dansk professor at trailere sannsynligvis var den minst forurensende og minst energisløsende transportform over lengre strekninger i dag. Jeg tok med en kopi av artikkelen til en av mine miljøvernvenner, journalisten. "Jeg har sett talla og uttalesene før", sa han med et lurt glimt, "og jeg har ei egen skuff for den slags". Der putta han artikkelen. Skuffa hvor ingenting kom ut igjen. For av og til kan det være greit å ha en syndebukk. Selv om de som har kunnskap veit at bukken ikke er skyldig. Titusenkroners spørsmålet er følgende: Hva skjer når bukken sjøl forstår at han er uten skyld?

 

Kilde: Naturressurser og miljø 1997.

Statistiske Analyser fra Statistisk Sentralbyrå

Redaktør: Henning Høie
Kjære leser/redaktør.


Bruk gjerne historia på papir i kommersiell hensikt, men kontakt meg først for avtale. Jeg har tidligere solgt historier og artikler til Lindesnes Avis, Transportmagasinet, Klassekampen, Fædrelandsvennen , Moss Dagblad, Sogn Dagblad og Trondhjemsavisa.


Vil du lese flere Historier fra Motorveien?
Hilsen Geir